rorelsebild_ensamble_och_individPå denna kurs undersöker vi begrepp som kommunikation, kreativitet, relation, dialog och samspel – förutsättningar for att kunna skapa en teaterföreställning.

Alla grupper består av individer där varje individ har sin historia och sin berättelse. Om gruppen ska kunna utvecklas och ny kunskap bildas, måste vi ta tillvara individernas likheter och olikheter.

Om alla får berätta och om gruppen lär sig lyssna kan vi skapa flerstämmighet. Många röster, många tankar och många perspektiv – men hela tiden handlar det även om individens inställning och förhållningssätt och om samspelet mellan individen och ensemblen.

Frågor som kursen behandlar
Hur kan vi få alla deltagare i en teatergrupp att bli medskapare i den kreativa processen som leder fram till en teaterföreställning?
Hur kan vi arbeta konkret och funktionellt med övningar mot ett gemensamt mål?

Kursen fokuserar på att öva upp ett lyssnande som gör det möjligt att respondera på andra deltagare i gruppen. Därmed drivs gruppen mot ett gemensamt mål. Vi jobbar med rörelse i tid och rum, med att träna upp en expressiv användning av kropp och röst och med samspel och reflektion.

Individ i samspel
I en ensemble är den enskilda individen helt central – tillsammans blir vi starka. Men denna gemenskap är beroende av den enskildes initiativ och resurser. Individen i samspel – det som sker i rummet får större betydning än mitt ego. En ensemble är i ständig förändring och det krävs ett aktivt lyssnande och ständig uppmärksamhet för att kunna ta del av den gemensamma uppgift som ensemblen undersöker.

Kursen omfattar minst 3 dagar.